Hodowcy

DV-07364-19-513

DV-07364-19-513 - Sobczak Marcin

RED IMBRED KITTEL oryg. Irmer & Son

uploads/hodowcy/Sobczak/dv-07364-19-513rod1.jpg
uploads/hodowcy/Sobczak/dv-07364-19-513rod.jpg