Hodowcy

DV-07364-19-747

DV-07364-19-747 - Sobczak Marcin

INBRED KITTEL 747 oryg. Irmer & Son

uploads/hodowcy/Sobczak/dv-07364-19-747rod.jpg